wkentaro / labelme

Image Polygonal Annotation with Python (polygon, rectangle, circle, line, point and image-level flag annotation).

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

ezoic increase your site revenue

wkentaro/labelme Stargazers