Jianhui Zhao (zhaojh329)

zhaojh329

Geek Repo

Company:GL Technologies Limited

Location:ChengDu, China

Github PK Tool:Github PK Tool

Jianhui Zhao's repositories

rtty

๐Ÿ› Access your terminal from anywhere via the web.

oui

๐Ÿ› A framework used to develop Web interface for OpenWrt. Use Nginx + Vue3 + Lua.

Language:JavaScriptLicense:MITStargazers:928Issues:40Issues:110

rttys

Access your device's terminal from anywhere via the web.

Language:GoLicense:MITStargazers:553Issues:22Issues:81

libuhttpd

A very flexible, lightweight and high performance HTTP server library based on libev and http-parser for Embedded Linux.

Language:CLicense:MITStargazers:358Issues:15Issues:9

libuwsc

A Lightweight and fully asynchronous WebSocket client library based on libev

wifidog-ng

Next generation WifiDog implemented in Lua.

Language:LuaLicense:LGPL-2.1Stargazers:213Issues:24Issues:30

libumqtt

A Lightweight and fully asynchronous MQTT client C library based on libev

Language:CLicense:MITStargazers:183Issues:6Issues:4

xluci2

DEPRECATED. xLuCI2 is a JavaScript Webgui for embedded devices running OpenWRT or LEDE

Language:JavaScriptLicense:LGPL-3.0Stargazers:151Issues:6Issues:2

lua-eco

๐Ÿ› Lua-eco is a Lua interpreter with a built-in libev event loop.

Language:CLicense:MITStargazers:23Issues:2Issues:0

buffer

A buffer similar to the skbuff in the kernel, but more suitable for application.

Language:CLicense:MITStargazers:12Issues:0Issues:0

openwrt-feed

Packages Repository

Language:MakefileLicense:GPL-2.0Stargazers:5Issues:2Issues:0

ssl

Encapsulation of OpenSSL, WolfSSL, and MBEDTLS is designed to be easy to use

Language:CLicense:MITStargazers:4Issues:3Issues:1
Language:CStargazers:3Issues:0Issues:0

auto-changelog

Github Automatic Changelog action

Language:JavaScriptLicense:MITStargazers:1Issues:1Issues:0

linux-kernel-device-drivers

Linux Kernel and Device Drivers

Language:JavaScriptStargazers:1Issues:1Issues:0

openwrt

This repository is a mirror of https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git It is for reference only and is not active for check-ins or for reporting issues. We will continue to accept Pull Requests here. They will be merged via staging trees then into openwrt.git. All issues should be reported at: https://bugs.openwrt.org

Language:CLicense:NOASSERTIONStargazers:1Issues:1Issues:0

deploy-sourcegraph-docker

Sourcegraph with Docker Compose deployment reference

Language:ShellStargazers:0Issues:0Issues:0
Stargazers:0Issues:0Issues:0

lede-lean

Lean's LEDE source

Language:CLicense:NOASSERTIONStargazers:0Issues:0Issues:0
Stargazers:0Issues:0Issues:0

mt7621-boot-spi-nand

A bootloader that allows MT7621 to boot directly from Micron SPI-NAND

Language:CLicense:BSD-3-ClauseStargazers:0Issues:1Issues:0
Stargazers:0Issues:0Issues:0

mtk-eip93

Mediatek EIP93 Crypto driver

Language:CStargazers:0Issues:1Issues:0

mykernel

mykernel 2.0: Develop your own OS kernel by reusing Linux infrastructure, based on x86-64/Linux Kernel 5.4.34.

Stargazers:0Issues:0Issues:0

natflow

natflow hack kernel module

Language:CStargazers:0Issues:1Issues:0

openwrt-lean

OpenWrt Stable Version

Language:CLicense:GPL-2.0Stargazers:0Issues:0Issues:0

packages-lean

Community maintained packages for OpenWrt.

Language:MakefileLicense:GPL-2.0Stargazers:0Issues:0Issues:0

qca-swiss-army-knife

QCA swiss army knife

License:ISCStargazers:0Issues:0Issues:0
Stargazers:0Issues:2Issues:0