toannhu / voice_zaloai

dentifying gender and regional accent from speech

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Zalo AI Challenge

Giới thiệu

Zalo AI challenge là cuộc thi AI đầu tiên do zalo tổ chức. Nội dung liên quan đến xử dụng âm thanh, hình ảnh và các loại dữ liệu khác. Source code này mình hướng dẫn basic cho các bạn để extract feature mfcc, chrom bằng librosa sử dụng multi process, cũng như mô hình LSTM đơn giản nhất đạt được 67% trên public leaderboard. Về cơ bản, thì có thể sử dụng CNN, và LSTM cũng như các mô hình tree-based như XGBoost để giải quyết bài toán này

Feature Extract

Mình extract nhiều loại features:

  • MFCC
  • spectral centroid
  • chroma stft
  • spectral contrast

Những feature này được extract với hop length = 512ms, mình chỉ giữ lại 3s đầu tương ứng với 128 timestep. Sau đó các feature được concat với nhau và padding nếu bé hơn 3s

Mô hình

Mình sử dụng mô hình LSTM 2 tầng đơn giản, đặc trưng được tổng hợp ở timestep cuối cùng được qua hàm softmax và predict nhãn cho mẫu dữ liễu, đối với accent thì là bắc/trung/nam, còn đối với gender thì là nam/nữ. Thời gian train khoảng 10s trên một epoch. model

Train

Các bạn cần tải tập train và test, rồi để vào folder như trong code, sau đó chạy lệnh sau để build tập train và test. Dữ liệu sẽ lưu xuống thư mục được config và dùng để train model

python make_data.py

Sau khi tạo dữ liệu xong, các bạn cần chạy lệnh sau để huấn luyện model. Mình huấn luyện model cho gender, và accent riêng. Sau khoảng 600 epochs thì acc của gender trên tập validate là 96%, còn accent là 85%. Trên public leaderboard các bạn sẽ được khoảng 67.8%, và nằm trong top 10.

python lstm.py

Kết quả

About

dentifying gender and regional accent from speech


Languages

Language:Python 100.0%