longcongduoi / opencps-v2

OpenCPS Version 2.0

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Giới thiệu

OpenCPS là phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giấy phép

  • OpenCPS được phát hành theo giấy phép GNU Affero General Public License v3+.
  • Xem toàn văn giấy phép trong tệp LICENSE

Kênh liên lạc

Tham khảo

  • Xem tài liệu dự án trên Wiki

About

OpenCPS Version 2.0

License:GNU Affero General Public License v3.0


Languages

Language:Java 99.9%Language:FreeMarker 0.1%Language:Groovy 0.0%Language:SCSS 0.0%