esbuild-kit / esno

Alias to `tsx`

Home Page:https://github.com/esbuild-kit/tsx

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

esbuild-kit/esno Stargazers