LieAlbertTriAdrian / prisma-playground

Playground for prisma

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

prisma-playground

Playground for prisma

prisma init
prisma deploy
ezoic increase your site revenue

About

Playground for prisma


Languages

Language:JavaScript 100.0%