HenryWoodOTC / Jiagu

Jiagu深度学习自然语言处理工具 中文分词 词性标注 命名实体识别 情感分析 知识图谱关系抽取 新词发现 关键词 文本摘要

Home Page:https://www.ownthink.com/

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

HenryWoodOTC/Jiagu Watchers