thanhtoan1196 / hostsVN

Hosts block ads of Vietnamese

Home Page:https://bigdargon.github.io/hostsVN

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

created GitHub last commit GitHub file size in bytes GitHub closed issues HitCount license

hostsVN

Hosts block ads of Vietnamese - Hosts chặn quảng cáo của người Việt


Tập tin hosts

  • Đường dẫn tập tin hosts đầy đủ:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Đường dẫn tập tin hosts-iOS dành cho iOS (đã jailbreak):
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hosts-iOS
  • Đường dẫn tập tin hosts-VN chỉ bao gồm tên miền ở Việt Nam:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hosts-VN
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/domain.txt

iOS

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/domain-adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-shadowrocket.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-quantumultX.conf

Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm Adguard Free để chặn quảng cáo trên Safari.

Android

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Với các máy Android đã root, sử dụng đường dẫn dưới đây để thêm vào Adaway:
https://abpvn.com/android/abpvn.txt

Truy cập trang Wiki để xem chi tiết các bài hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!

ezoic increase your site revenue

About

Hosts block ads of Vietnamese

https://bigdargon.github.io/hostsVN

License:MIT License


Languages

Language:Shell 100.0%