matthewp / astro-bug-898

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Astro Starter Kit: Portfolio

npm init astro -- --template portfolio

πŸ§‘β€πŸš€ Seasoned astronaut? Delete this file. Have fun!

🧞 Commands

All commands are run from the root of the project, from a terminal:

Command Action
npm install Installs dependencies
npm run dev Starts local dev server at localhost:3000
npm run build Build your production site to ./dist/

πŸ‘€ Want to learn more?

Feel free to check our documentation or jump into our Discord server.

ezoic increase your site revenue

About


Languages

Language:Astro 54.3%Language:SCSS 26.0%Language:JavaScript 19.7%