georgkreimer / lumi-gateway-local-api

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

绿米网关局域网通讯API

绿米智能网关开放局域网通信API,允许通过开放API对网关下各zigbee子设备进行管理。

主要开放的API功能为:

  • 设备发现与查询
  • 对设备进行读写操作
  • 设备心跳
  • 设备上报和控制报文格式
  • 传感器上报属性和心跳

About