Dive into Deep Learning (D2L.ai) (d2l-ai)

Dive into Deep Learning (D2L.ai)

d2l-ai

Geek Repo

Home Page:https://D2L.ai

Github PK Tool:Github PK Tool

ezoic increase your site revenue

Dive into Deep Learning (D2L.ai)'s repositories

d2l-zh

《动手学深度学习》:面向中文读者、能运行、可讨论。中英文版被55个国家的300所大学用于教学。

Language:PythonLicense:Apache-2.0Stargazers:32687Issues:933Issues:0

d2l-en

Interactive deep learning book with multi-framework code, math, and discussions. Adopted at 300 universities from 55 countries including Stanford, MIT, Harvard, and Cambridge.

Language:PythonLicense:NOASSERTIONStargazers:13495Issues:341Issues:199

d2l-vi

Một cuốn sách về Học Sâu đề cập đến nhiều framework phổ biến, được sử dụng trên 300 trường Đại học từ 55 đất nước bao gồm MIT, Stanford, Harvard, và Cambridge.

Language:PythonLicense:NOASSERTIONStargazers:477Issues:46Issues:1336

d2l-zh-pytorch-slides

Pytorch版代码幻灯片

Language:Jupyter NotebookStargazers:317Issues:10Issues:0

courses-zh-v2

中文版 v2 课程

Language:Jupyter NotebookStargazers:315Issues:7Issues:2

d2l-ko

한글 번역이 진행 중 입니다 | Dive into Deep Learning. With code, math, and discussions.

Language:PythonLicense:NOASSERTIONStargazers:123Issues:16Issues:3

d2l-book

Books with Jupyter notebooks

Language:PythonLicense:Apache-2.0Stargazers:120Issues:9Issues:18

d2l-pytorch-slides

Automatically Generated Notebook Slides

Language:Jupyter NotebookStargazers:83Issues:5Issues:0

d2l-en-colab

Automatically Generated Notebooks for Colab

Language:Jupyter NotebookStargazers:42Issues:4Issues:2

d2l-ja

Japanese translation of Dive into Deep Learning

Language:PythonLicense:NOASSERTIONStargazers:28Issues:5Issues:9

d2l-pytorch-colab

Automatically Generated Notebooks for Colab

Language:Jupyter NotebookStargazers:26Issues:4Issues:1

d2l-zh-pytorch-colab

Automatically Generated d2l-zh PyTorch Notebooks for Colab

Language:Jupyter NotebookStargazers:23Issues:4Issues:1

d2l-pytorch-sagemaker

Automatically Generated Notebook for Sagemaker

Language:Jupyter NotebookStargazers:22Issues:3Issues:0

d2l-tensorflow-colab

Automatically Generated Notebooks for Colab

Language:Jupyter NotebookStargazers:22Issues:6Issues:2

d2l-tr

Kod, matematik, çoklu-çerçeveler ve tartışmalar içeren etkileşimli derin öğrenme kitabı. 55 ülkede Stanford, MIT, Harvard, and Cambridge dahil 300 üniversitede kullanılmaktadır.

Language:PythonLicense:NOASSERTIONStargazers:19Issues:5Issues:5

courses

Courses that use D2L books

Language:HTMLLicense:MITStargazers:18Issues:6Issues:0

d2l-en-sagemaker

Automatically Generated Notebooks for Sagemaker

Language:Jupyter NotebookStargazers:12Issues:3Issues:0

d2l-pt

Livro Interativo de Deep Learning com Multiplos Frameworks, Conceitos Matemáticos e Discussões

Language:PythonLicense:NOASSERTIONStargazers:12Issues:4Issues:0

d2l-zh-colab

Automatically Generated d2l-zh Notebooks for Colab

Language:Jupyter NotebookStargazers:9Issues:3Issues:1

d2l-zh-tensorflow-colab

Automatically Generated d2l-zh TensorFlow Notebooks for Colab

Language:Jupyter NotebookStargazers:8Issues:3Issues:1

d2l-zh-pytorch-sagemaker

Automatically Generated d2l-zh PyTorch Notebooks for SageMaker

Language:Jupyter NotebookStargazers:6Issues:3Issues:0
Language:Jupyter NotebookStargazers:5Issues:3Issues:0
Language:PythonLicense:Apache-2.0Stargazers:4Issues:4Issues:0

utils

Utility scripts

Language:PythonLicense:Apache-2.0Stargazers:4Issues:5Issues:0

d2l-zh-tensorflow-sagemaker

Automatically Generated d2l-zh TensorFlow Notebooks for SageMaker

Language:Jupyter NotebookStargazers:1Issues:3Issues:0

d2l-zh-paddle-colab

Automatically Generated d2l-zh PyTorch Notebooks for Colab

License:Apache-2.0Stargazers:0Issues:3Issues:0

d2l-zh-paddle-sagemaker

Automatically Generated d2l-zh TensorFlow Notebooks for SageMaker

License:Apache-2.0Stargazers:0Issues:3Issues:0

d2l-zh-sagemaker

Automatically Generated d2l-zh Notebooks for SageMaker

Language:Jupyter NotebookStargazers:0Issues:3Issues:0